Monitoring wizyjny – interwencje

Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Jana Kilińskiego 31, reprezentowana przez  Wiceprezesa Zarządu.

2)   powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z który może się Pan/Pani skontaktować  pisząc na adres sekretariat@agopol.eu , na adres korespondencyjny  jest AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Jana Kilińskiego 31 lub osobiście w sekretariacie spółki.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO ;

4)   obszar monitorowany przez monitoring nasobny wynosi 15m , nagrywany tylko podczas interwencji Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej zatrudnionego w spółce jest AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr na stanowisku dyżurnego stanowiska kierowania ochroną.

5)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  do   30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

8)    posiada Pani/Pan  prawo do informacjiprawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkachprawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczącychograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas  ;

9)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)    Przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych ma celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa ochrony osób i mienia(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 222 i 223  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

11)   Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w tym  w  formie profilowania.

Informujemy również, że:

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Script logo