Regulamin zgłaszania nieprawidłowości

 

Regulamin zgłaszania nieprawidłowości w spółce

AGOPOL-EKOTADE Sp. z o.o. ZPChr

 

 1. Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości i/lub naruszenia prawa Unii w zakładzie pracy i tym samym odgrywa kluczową rolę w ich ujawnianiu i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra publicznego.

 2. Sygnalista może zgłosić nieprawidłowości wewnętrznie wykorzystując jeden z kanałów dostępnych w spółce:

  1. osobiste powiadomienie osoby wewnątrz organizacji,

  2. telefonicznie – zgłoszenie ustne osobie fizycznej po drugiej stronie słuchawki

  3. wiadomość email na adres uwagi@agopol.eu ,

  4. pocztą tradycyjną na adres spółki AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr, 76-200 Słupsk, ul. Jana Kilińskiego 31,

  5. do fizycznej skrzynki na skargi oznaczonej nazwą spółki AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr wywieszonej na budynku przy wejściu do siedziby.

 3. Zgłoszenia przyjmowane są przez wyznaczonego pracownika dostępnego w sekretariacie, który zobowiązany jest do:

  1. przyjęcia zgłoszenia i zaewidencjonowania go w rejestrze,

  2. przekazania zgłoszenia do kierownika odpowiedniego działu, w celu jego rozpatrzenia,

  3. odnotowanie w rejestrze sposobu rozwiązania zgłoszonej nieprawidłowości,

  4. przekazania wiadomości zwrotnej sygnaliście /z zachowaniem uwagi z pkt. 4/.

 4. Zgłoszenia które wpłyną, będę rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy.

 5. Sygnalista zostanie poinformowany o podjętych działaniach, po rozpatrzeniu zgłoszenia. UWAGA! Informację zwrotną sygnalista otrzyma pod warunkiem, że dane zawarte w zgłoszeniu lub forma wybranego kanału komunikacji umożliwią przekazanie tej informacji.

 6. Rejestr wpływających zgłoszeń nieprawidłowości wraz z dokumentacją i informacjami o podjętych działaniach będzie przechowywany przez okres 5 lat.

 7. Sygnaliści kwalifikują się do objęcia ich ochroną przed działaniami odwetowymi pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy, by sądzić. że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniach są prawdziwe i dokonały zgłoszenia zgodnie z regulaminem.

 8. Sygnaliści wymienieni w pkt. 6 podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi zgodnie z dyrektywą unijną dot. zgłaszania naruszeń praw Unii1, a w szczególności przed:

  1. zawieszeniem, przymusowym urlopem bezpłatnym,

  2. zmianą miejsca pracy lub godzin pracy,

  3. nałożeniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego,

  4. przymusem, zastraszeniem, mobbingiem lub wykluczeniem, dyskryminacją i niesprawiedliwym traktowaniem,

  5. nieprzedłużeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę,

  6. wcześniejszym rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy dotyczącej towarów lub umów o świadczenie usługi.
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019 w sprawie ochrony osó§b zgłaszających naruszenia praw |Unii

Script logo